Lostri Verpakkingen BV (handelend onder de naam Jerrycanshop) hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe we omgaan met persoonsgegevens.

We doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Jerrycanshop houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat we in ieder geval:

- Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
- Verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
- Vragen om je uitdrukkelijke toestemming als we deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
- Op de hoogte zijn van je rechten omtrent he persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als  Jerrycanshop zijn we verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien he  na het doornemen van ons privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan deze pagina.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten 
Persoonsgegevens van klanten worden door Jerrycanshop verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Afhandelen bestelling
Om de bestelling juist te kunnen afhandelen, maken we gebruik van je NAW-gegevens.
Afhandelen betaalverkeer
Om de betaling van de bestelling juist te kunnen afhandelen, maken we gebruik van je betaalgegevens.
Communicatie
Om de communicatie omtrent je bestelling en/of andere vragen eenvoudig te laten verlopen, maken we gebruik van je persoonsgegevens/contactgegevens.
Uitvoering wettelijke plicht
Om te voldoen aan onze wettelijke plicht bewaren we je bestelhistorie inclusief betaalgegevens binnen de gestelde wettelijke termijn.
Fraudepreventie
Ten behoeve van fraudepreventie maken we, indien er sprake is van een gerechtvaardigd belang, gebruik van je IP-adres, adresgegevens en betaalgegevens.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

- De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Jerrycanshop de volgende gegevens van je vragen. Dat kunnen persoonsgegevens zijn.

- NAW-gegevens
- Telefoonnummer
- Factuuradres
- E-mailadres
- Betalingsgegevens
- IP-adres
- Bedrijfsnaam
- BTW nummer

Je persoonsgegevens worden door Jerrycanshop opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

- Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden
De gegevens die je aan ons geeft kunnen we aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. 

We geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken we hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen we de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen we medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen we persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Bewaartermijn
Jerrycanshop bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

- Alle personen die namens Jerrycanshop van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
- We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
- We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
- We maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
- Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent je gegevens
Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke we van je ontvangen hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. we kunnen vragen om je te legitimeren voordat we gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen we jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen we je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen we er samen niet uit dan vinden we dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als je naar aanleiding van ons privacy policy nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op!

Lostri Verpakkingen BV
Handelend onder de naam Jerrycanshop
De Scheper 253
5688HP Oirschot
Nederland

[email protected]
+31(0)499-700811